Truffle Shoyu Ramen

Goro Ramen + Izakaya
1634 N Blackwelder Ave
Oklahoma City, OK 73106

Recommendations

Also at Goro Ramen + Izakaya