Atsushi Kono

Chef
Atsushi Kono

New York

About Atsushi Kono

Chef Kono is the chef and manager of Chikarashi ISSO in Manhattan.

Where I Go Out