Medium 564731d3 28d4 401a 970e 94b3c7aac95a
"Sumac Rose" with apple brandy, sumac, lemon, St. George Absinthe, Farmhouse Cider, & Peychaud bitters

"Sumac Rose" with apple brandy, sumac, lemon, St. George Absinthe, Farmhouse Cider, & Peychaud bitters

Recommendations

Also at Mercantile And Mash