Asparagus, egg yolk puree, sea beans, pickled kombu, bottarga